YENİ DİNAMİZM MANİFESTOSU

Dinamizm; İlhami ATALAY’ ın 1984 yılında sanatta yeni yollar hedefleyenlerle birlik olmak, çekirdek

bir sanatçı grubu oluşturmak, özellikle de o dönemin tek yönlü sanat anlayışına yeni ve yerel bir

vizyon sunmak amaç ve heyecanıyla kurduğu bir sanat ekolüdür.

Dinamizm; geleceğin sanatkarlarına üstün bir bilgi birikimiyle duygularını şuurlu bir şekilde

beslemeleri, ilhamlarını komplekssiz ve özgüven içerisinde yönlendirmeleri, yeni usul ve teknikler

geliştirerek geleceğin sanatını oluşturmaları için yollar açmak hedefiyle kurulmuştur.

Yeni Dinamizm Manifestosu; İlhami Atalay’ın 75 yıllık maceralı hayatından süzülüp gelen

tecrübelerinin, miskinliklerden uzak çalışkan kişiliğinin, Yaradan karşısındaki teslimiyetinin ve

yaratılmışlar karşısındaki korkusuzluğunun ürünü olan tespitlerini içermektedir.

Manifestonun satırları arasında sanat dünyasının var olan sorunlarını, olması muhtemel sorunlarını

ve çözümlerini görecek; en zorlu zamanlarda nasıl dik durulacağına dair ipuçları, harekete geçiren

ilhamlar ve umutlar bulacaksınız.

Hareket

1- Dinamizm; rehavet karşısında bir uyanış ve silkinme, bir hareketlilik ve coşku ifadesidir.

2-Sanat ve cemiyet hayatında zuhur eden her türlü gevşekliğe karşı gönüllerde uyanan taze bir

heyecan ve bir diriliş akımıdır.

3-Kasvetin ve umutsuzluğun getirdiği yıkıma karşı coşkunluk, moral ve yeniden doğuş hareketidir.

Duyarlılık- Birlik

4- Dinamizm; sanatkâr duyarlılığımızla toplumsal rolümüzü hatırlayarak, birlik halinde bir şeyler

gerçekleştirme arzusunun verdiği iç huzursuzluktur.

5-Düşüncelerimizi hep bir ağızdan söylemek, inancımızın ürünlerini topluca sergilemek için aşka ve

heyecana sahip olabilmektir.

6-Sanatın gerekliliğine inanmış, bu inançla ruhları yoğrulmuş, üstün yetenekleriyle güçlü eserler

verecek sanatkarlarımızın bir araya gelerek birlikte söz söylemesidir.

Umut

7- Dinamizm; her türlü çaresizlik ortamında var olma ve üretme gücümüzü muhafaza etmek,

mücadele aşkımızı, azmimizi ve sabrımızı kaybetmemektir.

8-Zamanın paslı, kör tırpanıyla biçilmeden boy salabilmek için en kötü, en uygunsuz şartlarda bile

çiçekler açabilmektir.

9- Günün birinde taş altında kalıp sararmış fidanlar misali olunsa bile ışığa ulaşmak için

üstümüzdeki kayayı delip parçalamak üzere birlik olmak sevdasıdır.

Ufuk Açmak

10- Dinamizm; insanın özüne dönmesinde, duygularını ve düşüncelerini yeniden

biçimlendirmesinde ufuk açmayı hedefleyen, sanat ruhunun ve insanlık değerlerinin yüceltilmesini

amaçlayan estetik bir harekettir.

11- Milletimizin eli, ayağı ve gözü olabilmek için insana özgü bütün duyguları yansıtan sanatkârlar

olarak, medeniyetimizin temelini, geçmişini, şimdisini ve geleceğini oluşturan felsefeyi ve bilimsel

düşünceyi ortaya çıkararak insanlarımızı her türlü aldatıcı ve sanal gündemden kurtaracak hakiki

gerçeğe ulaşmalarını sağlayacak yolu açmamızdır.

Öze Dönmek- Özde Kalmak

12- Dinamizm; globalleşme adı altında ortaya konulan suni ve sahte değerlerin evrensel değerler

olarak tanıtıldığı kültürel düzlemdeki yoğun sıradanlaşma sürecinde sanatımıza gerçek bir evrensel

boyut kazandırmaktır.

13- Batı medeniyeti karşısında eziklik duyulmasının ıstırabını derinden hisseden sanatkârlar olarak,

taklitçiliğin medeniyetimizde sebep olduğu ilmi durgunluk neticesinde taklit karanlığına ve fikir

yoksunluğuna düşmüş beyinleri arındırıp, şerefli duruşumuzu göstermektir.

Mücadele

14-Dinamizm; sanatın anlamını ve estetiğini yitirdiği ortamlarda gerçek estetiğin arayışında farklı

yöntemler geliştiren ustaların; aşkı, sevgiyi, estetiği güçlü bir şekilde yansıtan iddialı ‘’dava

sanatkarları’’ olarak meydana çıkması ve yeni bir denge oluşturmasıdır.15-Sahte, aldatıcı dünya yerine gözlem, akıl, fikir yürütme ve delillendirme tecrübeleriyle elde

edilebilen hakiki bilgiye ulaştıracak yolu açarak, sıradanlaşmış, ticaret malzemesine dönüşmüş,

kolay ve ucuz sanat anlayışının sonunu getirmektir.

16- Günümüz özgürlük anlayışının ahlaki ve manevi insanlık değerlerini tahribata uğrattığı

sorumsuzluk, kuralsızlık ve tekdüzeliğin toplumu kuşattığı bir ortamda, yüce insanlık değerleriyle

yüklü sanatçılarımızın eserleriyle ortaya çıkması ve ilahi sevginin kaynağına çağıran tabloları

sergilemesidir.

Yenilik

17- Dinamizm; düşünceleri dumura uğratan ve fikriyatımızı yoksullaştıran ürkütücü karanlıktan

çıkıp devamlı yeni dünyalara doğru yürümenin heyecanıdır.

18- Dinamizmin temelinde ve ruhunda yenilenmek esastır.

Geleceğin sanatkarları olarak bizlerin çağın şartlarına uygun ve bilimsel araştırmaya dayalı biçimde

geleceğin sanatını ortaya koymak üzere yeni usuller ve teknikler geliştirmek, yeni yollar açmayı

hedefleyen düşüncelerle birlik olarak bir çekirdek oluşturmamızdır.

19- Medeniyetimizin estetik anlayışıyla, tarihle, inançla, yaşanmışlıkla olan bağlarımızdan ilham

alarak farklı bir bakış açısı ile sanat oluşturmamız; yeni kavramların, biçimlerin ve sembollerin

keşfedilmesi ve geliştirilmesi için gayret göstermemizdir.

Donanım

20- Dinamizm; içinde kıpırdayan ilhamı ve duyguları, şuurlu bir şekilde üstün bilgi birikimiyle

besleyerek yönlendirmektir.

Güzellik

21-Güzellik kavramının hakikate giden yol, zarafetin ise nihai gerçekliğin anahtarı olduğunu idrak

etmiş, duygusal derinliğe sahip kabiliyetli sanatkarlarımızın üretecekleri eserler, medeniyetimizin

temel taşlarını oluşturacaktır.

22-Dinamizm; insan ruhunun derinliklerine inen, kainattaki manayı derinden hisseden sanatkârlar

olarak güzelliklere işaret edip insanlara hatırlatmamız ve onları güzellikler karşısındaki derin

uykularından uyandırmamızdır.

23-Yaratıcımızın musavvir sıfatının cüzlerini taşıyan sanatkârlar olarak onun yarattığı malzemelerle,

nimetlerine şükrederek, duygularımızı anlatmadaki kabiliyetimizi en güçlü şekilde kullanmamızdır.

24-Özlenen estetik değerleri gönüllerde yeniden tutuşturmak için imanımızı ve ümidimizi hiçbir

zaman yitirmeden gönüllerimizi gerçek güzelliğin kaynağına bağlamaktır.

İlhami ATALAY